آلبوم اتصالی

Khashayar SR ft Gdaal – Eh

متن آهنگ اه از خشایار اس آر و جیدال

[ورس یک – جیدال]میگه قلبش سنگه سرش جنگهمیگم، بده بره داشیمیگه قلبش زخمه رفته رنگشمیگم،بده بره داشیمیگه اگه میموند، میگم اگه * وشرهاون اگه موندنی بود چرا اصلاً بخواد برهوگرنه چرا نباید جواب تو رو بدهاون ازت بریده و حکمِ توام انگار دلهمن میگم بیخیالش چرا بری باز به دامشجکو با شیشه بزن شاید یکم پاک شه یادشپس اصلا * خوارش زنگ نزن تو راه به راه بهشنرو دنبالش بزار شاه باشی توو خاطراتشتلفن زنگ میخوره ولی خطا رو موبایلهبه خودم میگم جیدال رد دادی که تو دوبارهیادم نی اصلاً اومدم چجوری تو اتاق کهبه خودم میام دو ساعته قفلم جلو آینه[کورس]من اگه با تو بودمنبودی ماله من توحالا من اینجا موندممن و، حرفای مردممیبینیمش، عهچیزی یادش نی، عهتنگ نبود دلش، عهولش کن جدیکرم میریزه، عهیکی پیششه، عهترکیده، عههمشم یه چی میکشه، عه[ورس دو – مدگل]انگار نه انگار اونمیه روز یه غریبه بودهانگار نه خوابی نه بیداراشکات میچِکه دونه دونهبا چنگ و دندوننگه میداره این خونه یِ ویرونجلو آینه نموند، چیزی جز یه صورت بی جوندیگه بسته، ببین زندگی توو دستتهنشدی خسته کههی بگی رفت ولی سختتهببین خوشحالی حقته[کورس]من اگه با تو بودمنموندی ماله من توحالا من اینجا موندممن و، حرفای مردممیبینیمش، عهچیزی یادش نی، عهتنگ نبود دلش، عهولش کن جدیکرم میریزه، عهالآن هم یکی پیششه، عهترکیده، عههمشم یه چی میکشه، عه[ورس سه – خشایار اس آر]آدما نمیمونه یادشونیهو جدا میشه راهشونفرقی ام نداره هرچقدم گریه کنی واسه اوناینم خط با نشونروزا میگذره و هنو گیریکی اَ رو میریهی میگی برمیگردههمین هفتههی میگی صبر کن وخسته نشدی[کورس]من اگه با تو بودمنبودی ماله من توحالا من اینجا موندممن و، حرفای مردممیبینیمش، عهچیزی یادش نی، عهتنگ نبود دلش، عهولش کن جدیکرم میریزه، عهیکی پیششه، عهترکیده، عهمیبینیمش، عهچیزی یادش نی، عهتنگ نبود دلش، عهولش کن جدیکرم میریزه، عهیکی پیششه، عهترکیده، عههمشم یه چی میکشه، عه

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن