دانلود نوحه الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه

روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاهاذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهراالله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوهالله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوهصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمهصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمهروی لب ها نور و قدر و کوثر و طاهاذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهراالله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوهالله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوهمیدونم که راز شهادته این اشکارنگ خدا میگیرم من با تسبیحات‌حضرت زهراالحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمیالحمدلله که از بچگیام مادر سایه روی سرمیصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمهصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمهاز غصه ها چشم عاشقا شده دریاروضه ی بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهراسبحان الله باغ بهشت و دود سبحان الله از لحظه ی ورودسبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبودصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمهصلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن