آلبوم اتصالی

 CatchyBeatz ft Sepehr Khalse – Sooski

 

[اینترو]کم میام بیرون خیلی سوسکی[کورس]شبا میام بیرون خیلی سوسکیقوطیامم بامه دو تا روسکینگا نکن بالاییم توو لوستریمحواسمونم هست با کیا دوستیماه، جوادا چه لاکچری شدنبا ما باشی فقط باید باج بدی گلممن، جوینتامو فربه میکنمدوست و دشمنم واسم فرق نمیکنن[ورس یک – سپهر خلسه]صبح پاشدم اومدن ک چمنامو بزنمتیغ میزدم بابامو که کفش جدید بخرمتا فهمیدم پسرم، به این چیزا یه ذره همربط نداره خودم باید با قدمام بپرموقتی که شدم فیمس داداهمه رفیقامم وصل شدن “ب” بسم اللهیادش بخیر دخترا دست مینداختنمالان ببینننم لابد عکس میخان ازمتکستامو توو پارک میگفتمالان مینویسم وقتی پارکه شاسی بلندحواسم هست من با کیا پارتی کنمآخه بدخواه خب زیاد دارم داش گلماجاره خونمم چهل میلیونهسپی خیلی یه جا نمیمونهسفید قد دوتا الویس رومهپلیس میخاد بگیرتم حاجی نمیتونهچون که ….[کورس]شبا میام بیرون خیلی سوسکیقوطیامم بامه دوتا روسکینگا نکن بالاییم توو لوستریم[ورس دو – خشایار اس آر]من جدیدنا شر شده سرمچون میذارم شهرو رو سرممن کَشامو دسته میکنمدوست و دشمنم واسم فرق نمیکننتا کج گذاشتم کلامو کج شد کلاه همهیه شب بعد دیدم کل شهر هولوگراممهکفشامم فرداش خز شدن درست یادمهواسه همین سوسکی میام بیرون هی چون دنبالمهگرمه هیت توو هیت میاد باندا کولرمشبا میره واسه رنت بالا خونه منهنی دستمه نیست هیچیم میکساین دوست ژرمنمم میگه —یه جا بیان، کف دستم سفیده چکا سیاهکف کفشمه چینِ ورساچی هامکف شهرم که صدا ورسام میانحاجی یادت باشه مافیا نمیگید که مافیاننه نه منو نمیبینی کهشب توو فکر، دنیا جدیدنا خیلی فیریکهسوسکی پاس میدم سپی که بده کلیک هیتوپی پارک رو صندوقم واسم هنسی چیدهتکستامو توو وویس میگفتمالآن وویس میدن کوجی شد چند، رو الکلی قفلنفلو میدم باو میشن بدخواهام تند تند میفتندیس نی به کسی کلی گفتم[کورس]شبا میام بیرون خیلی سوسکیقوطیامم بامه دو تا روسکینگا نکن بالاییم توو لوستریمحواسمونم هست با کیا دوستیماه، جوادا چه لاکچری شدنبا ما باشی فقط باید باج بدی گلممن، جوینتامو فربه میکنمدوست و دشمنم واسم فرق نمیکنن

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن