آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

Zedbazi – Bobby

متن آهنگ بابی زدبازی

حاجی بابا این بابی ورنمیدارهصد بار بهش زنگ زدمعه عه عه ، وایسا برداشتجواب دادالو بابی صدا منو داری؟نگو هنو خوابی، منو هم اتاقیمالان چند ساعته که فقط رو دافاییمحاجی نسخیمون زده بالا همین پاییننیومده حوصلمون سر رفتهما که مشتری خودتیم داش هر هقتههر چی دختر بوده اینجا در رفتهآخه پارتیمون نمیشه با علف کهباید کوک رو بپاچیمدو صبه حاجیکلی کش میدم واسه یه خوردهسفید تموم کردم یه کم کی موندهای کو*ده، باشه سگ خورد بیادرکلم که نمومده الکل زیادنقدی بزنم یا که بیت کوین پسروایسا وایسا بابی اومد سیج پشت خطالو سپی کجایی ، بگو یه جیو داریبد نسخم بابا ریدم به این خماریمهمونی بودم آره بد کز بودسگ رید باید میپیچدم قبلش زوداین عباسم دیگه بر نمیدارهامشب ما رو ته دره میخوادشصد باری آره زنگ زدم به هرکیفک میکردم بیدارهراسی جی امشب کجاست؟نمیدونم یه جا با این پلنگاساونم دوس داره بره هی توو دست اندازاینقد زده میکنه اون اصلاً راست؟تووی در و دیوارم فازه فک زیادممیام پیشت فرجی شه بلکه بیارنخونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایولوید و مانی هی هسفقط خطمون کم بود که بابی اوکی کردخونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایولوید و مانی هی هسفقط خطمون کم بود که بابی اوکی کردبابی الو ، دایی پاچیدموسرِ صبحی چرا همه ما رو *اییدنویه جا بگو بیام الان راه بندازی منوهرچی بود دادم سپی حاجی خالی ام واولا میدادی یه سنگ اِشاناز کشام بچرخیم کهکشان وحالا که نسخی زده بالا از چشامباید خایه مالی کنم واسه یه بچه خاماز بس خرید زدیم گولرمون لاکچری شدهشاخ شده با شاه هم شام نمیخورهرک دیگه با ما ام حال نمیکنهساعت چهار و نیم صبحه عجب داستانی شدهپشتش احمدو بگیر آرتا اگه هست بیدارمیگه وسیله هست باید تا ولیعصر بیانکوکش ک*شعره دماغمو جدیداً می*ادولی لنگه کفش توو بیابون غنیمته بازتکست آهنگ بابی جی جی سیجل ام جی خلسه و کوروشتازه پا شدم من از خوابیکی بگه چه خبر از بابتونستین پیداش کنین؟نه صبه کی پا شدین؟سپی که یه ضرب بیدارهزنگ زده باز برف بیارهواقعا که رَد دادینعلافین فردا فیلم برداری هم داریممعلوم نی میخوایم ساعت چند پاشینبعد داشی، آلبوم باید بشه ناب و عالیبسه فازه لا اُبالیجی جی بدو برگرد توو تختمن رفتم جاتون خالیعمو بره زیره قبر میده بدهی قبلوترکیده قلب ماله برزیله خط چونمحموله زیاد جنس شیش تنهباید صحبت کنم شاید قسطیش کنهیا زنگ بزنم به ویلسونقرض بده دیگه آپشنِ بت نیست چوننه، باس بش بگم پول ندارمچون این رستورانا یه ساله سودموندم تووی مستی خودمانگار کلر زدم و باس تصفیه کنمزنگ بزن بیاد مستر خیارباس اول بش بگی تستر بیاراگه سم بود بفرست زیادچون قبلیه قوی بود و استرس میداددو سه میلیون پکِ توی دستمگچه روی تختم و همه روی فکنخونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایولوید و مانی هی هسفقط خطمون کم بود که بابی اوکی کردخونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایولوید و مانی هی هسفقط خطمون کم بود که بابی اوکی کردبیته نابیه ایول، این حال حالِ عالیه ایولمیگی دنیا سره کاریه ایول، ایول ایولدله خاکیه ایولولی تووی مغز همه قاطیه ایولوقتی عمل مغز کافیه ایولایول ایول ایول

00:00 / 00:00
نظرات
ahmilety
در تاریخ : فوریه 28, 2021

mese hamisheh GANG 🔥🔪

برچسب های مرتبط
بستن