آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

Zedbazi – Gang Beraghse

متن آهنگ گنگ برقصه از زدبازی

فاز رِنگی بسهحاجیت میخواد گنگ برقصهفاز اندی بسهحاجیت اینجا فقط گنگ میرقصهگنگ گنگ گنگ گنگ(گنگ بالاست حاجی)گنگ گنگ گنگ گنگ(گنگ بالاست حاجی)گنگ گنگ گنگ گنگ(گنگ بالاست حاجی)گنگ گنگ گنگ گنگ(گنگ بالاست حاجی)همه دنبال موزیک دامبولنفهمیدم اینو اومد روزی که آلبوممهرکی میکنه از ننش قهرمیاد آهنگ میخونه، اه همش هم در پیتچه بلایی داره میاره اون سر بیتخدا کنه عمو باهاش بیزنسی نده فیتخالطور ها هم که بازارشون گرمهنمیدونن سایت خوب لاکارشون کردهجیباشون پُر سیبیلاشون چربهتوو کل مارکت همه سی دی هاشون پخشهموزیک ایرانو حال بیخودشطرف چهل ساله فقط داره ناله میکنهاینا حرف هاشون فاز و اداسترجیح میدم بخونم من از داف و موادوالاواسه امروز دیگه قافیه بسهبرو کنار بزار عمو میخواد لاتی برقصهفاز رِنگی بسهعمو میخواد گنگ برقصهفاز سندی بسهعمو میخواد گنگ برقصهگنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ برقصدختر احساسی کار کردعه ساسی مانکنبا * عجب کاری باهام کردهمش دنبال پاپ انگار واتیکان رفتههی بنویسیم ایهام و قافیهتهش شیش و هشت توو جمع ایرانی کافیهآر جی میگه خنگی جیکارات نمیگیره مثل رنگی پلیکردم من تحقیقات رونمیخوایم کندی شاپ رومیخوان با زندی پاپ رودامبولی نه هیپ هاپ روالآن که وضع خرابهترانه خز جوابهجواد تر هرچی باشهباهاش بیشتر میرقصن آرهموزیک ایرونی هم اصلیش قریمیلرزونن باهاش هشت ریشتریمیکنن دافا رو فر فرهولی چندشه اگه زاخاره قر بدهگنگ گنگ گنگ بده * تکونجی میگه بیت رو سریع برسون بهموننداره مثلمون تهروننه نه شما یه قرون گروناون موقع که تهران میدادیم با کورش گنگاین زاخار ها هنوز گوش میدادن هورش بندالآن میلرزونه کارمون یه شهردامبولا همه کاسه کوزه جمعیخ توو لیوانش میارن سمیاینجا هر چی که بخواد واسش میارن سریع لختدخترا مستن با ما توو دیوارن همهلباسامو میکنن و دارن چیکارم یعنیفاز اندی بسهحاجی گنگ برقصهفاز رنگی بسهحاجی میخواد گنگ برقصهتکست آهنگ جی جی سیجل گنگ برقصورسامو میگیرم من وسط اتاقمخودم سر پام و پولا میشینن حسابممشاورم ریده، منیجرم دافمهمیشه خب میخواستم من همه چی رو باهمبعد هم پیچیدم از ایران سریع مثل کالدرونشیتیل هم ندادیم دنیا بده حال یه دورالان گربم بیشتر خرج مدرسشاز این چاقالا که میخوان واسم ترک گنگ بدنبا کاسبه لوکیشن یکی شِیر کنهبا صاحب خونه دو سه شب دیگه طی کنهاون پلیس های دم در هم یکی پیک کنهبه دی جی هم بگین یه چی دیگه پلی کنهفاز اندی بسهانقدر رنگی شنیدیم مخت قندیل بسته داشالان که اکیپم مست مستهدست هرکی هستش اون دامبول رو بکنتش قطع یه لحظهچونحاجیت میخواد گنگ برقصه(گنگ گنگ)حاجیت میخواد گنگ برقصه(گنگ گنگ)دامبول رو بکنیدش قطع یه لحظهچونحاجیت میخواد گنگ برقصه(گنگ گتگ گنگ گنگ باید برقصه)(گنگ گتگ گنگ گنگ میخواد برقصه)(گنگ گتگ گنگ گنگ بزار برقصه)(گنگ گنگ گنگ گنگ فاز گنگه)موزیک رو میدم به جی سفارشمیگم * رنگ و پاپشپا میشم میره جی توو پارکشرو لبم میکنم ویپو داغشاین روزا هم شده رادیو قریجای رقصه انگار میخواد کاردیو وریدوست دارم من هرکاریو دلیپس آهنگ رو عوض کن حاجیتو ببینامشب تو با تاپِ یه درصدیاینجا نیستی بزنیم کافه لی بستنیاینجا پاتوق لش هاستفقط باید بازی کنی با دُم اشخاصفاز گنگ عمو برداشتمسهراب بگو قبولن داشمتازه کارن هنوز دست پاچه انولی راست کارن از اون فن هاشنگنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ گنگ گنگ گنگ(میخواد برقصه)گنگ گنگ گنگ گنگ(برو حاجی کنار)گنگ گنگ گنگ گنگ(فاز گنگ فاز گنگ)

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن