آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

زدبازی یه بار زندم

دانلود آهنگ زدبازی با همراهی یسنا و سمی لو به نام یه بار زندم با لینک مستقیم در تاپ وان موزیک + تکست آهنگ یه بار زندم از زدبازی

Zedbazi Yebar Zendam

 

این آهنگ در آلبوم زدبازی به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه ۳ قرار دارد .

یه بار زنده ام پشیمونی نیست حالمیه بازنده ام تا پای این میز قمارممن همینه حالم تا رو زمینه بالمبه خودم میگم که میشه همین یه بار همپَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفتیه روز پا شدم از خودم پرسیدمچرا بیست چاری دنبال قرص میرمچیه اصاً به خودم توصیه امالان ک دیگه چند سالیه رو سی امبگو هنو چکارا موندهدوس داشتی میگفتن با ریحانا خوندهیا که بالاخره میتونستی برگردی شهرتچند سالی که تا ویاگرا موندهاوموجیو اومومجیوعن دنیارو در آوردیم وهنو مونده با صد کار دیگهآتیش بازی مث سر ژانویهخدا همه کارتا رو تو دادیولی بازی یه دست با منهفرق دارم من با همهافسانمه که وقتی مُردم میمونه صد سال بعدشاین نسل دیدی همون نسلی شدکه نگف یه موقع کم و کسریشوولیعصر شد شانزلیزهعرقی انداخت نخوای واین بریزهبدبختیه حالی به دل شیکه اینبار آینده رو خالی نوشتیمسقفمون دیدی کهکشونهمیگی نه وایسا بدم من نشون بهتتکست آهنگ جی جی سیجل و سامی لو یه بار زندمیه بار زنده ام، پشیمونی نیست حالمیه بازنده ام، تا پایِ این میز قمارممن همینه حالم تا رو زمینه بالمبه خودم میگم که میشه همین یه بار همپَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفتسفید تر میشه هرسال ریشمنمیشناسم دیگه ده سال پیشموروزا دارن شبیه هم باز میشنچت باز پریشب و مست باز دیشبهمش دنبال تجربه ی جدیدتراز قلاب پریدنباید فرق کنه با بقیه همچون بد مُرده ها شبیهنبکن استفادهچون وقت زود میگذره مثل بادهسر فرصت همون موقع دیرهبذار گُر بگیره چون ذوقت میرهمیدونم دوس داری تنبلیاشوجم بخور از رو صندلی پاشوباش از پشت اون میزت فراریزندگی دکمه ی ریست نداریتا جووونیت بکن کثافت کاریپیر شی وقت زیاد برا قضاوت داریزندگی کوتاهه سک سک میکنیحرومش نکن مفت مفت بیخودیهرشب انقد کوک موک زدیم ولخت مخت کردیم باید دکتر میشدیمجفت ما که همش تو که سخت میگیریبدون پشیمون میشی وقتی پیریرفتم من، بلندیا رو پریدمسعی کردم، خودم ایرادو نبینمپس اصلاً مهم نیس ما رو نگیرنشرمندم باز مست کردمیه بار زنده ام، پشیمونی نیست حالمیه بازنده ام، تا پایِ این میز قمارممن همینه حالم تا رو زمینه بالمبه خودم میگم که میشه همین یه بار همپَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفت

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن