آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه زدبازی

[اینترو – سپهر خلسه]سپی خلسه، غمای قدیمیپنجره رو باز میکنم کهدودا بره بیرون[ورس یک – سپهر خلسه]میشه پنجره بازهمه دردای مردم شهر توو یه قابتوی دستای بادبوی سیگاری که میکنه بام تسویه حساببعضی چیزا رو سخت میشه گفتخیلی چیزا رم نمیشه داد تغیرش خبمثه، مثِ حس من به شمایا که ریه هام جمع میشه تووش سمه مدامدلو تقدیمتون میکنم سهمِ شماواسه بابایی که راضی نبودکج بودش کلاهم هیچوقت قاضی نبودیکی دیگه ام سلامتی ناظممکه زد چکو وقتی که نیازی نبودنه، نیستش فرصت زیادتا که یه روز از رو خاکم گل در بیادیکی بکشه یه مغز بشه بازشاید اون روز خب بفهمن ارزش ما رو[کورس – هومن]بودی تو کنارم بودی یارمولی چشمام خوابن انگارتووی یادم، دوره راهمولی گفتی به من بازم بسپارمن کجا ام، توو حبابمفقط تو میدونی حالمو هر باربا تو بالم و پرواز[ورس دو – سپهر خلسه]فک نمیکردم که بی کشور بمونمدور دنیا برم فقط یه شب بخونموقتی ، شنبه بدم و یه شنبه خوبمآخه تا کِی میخوان رویا هام به چپ بموننپره خستگی تنمانگار بیست و پنج ساله دارم وزنه میزنمده سال نیفتاد علف از لبمولی قسم به این چتی هام که هرز نمیپرممیگن داش سپی نیستی تهرانهستم و ندیدتم هیشکی انگارهست صدام اگه تصویرم نهخوبه ولی خیلی از من مشتی تر هسهمونا که واست خرج میکردنپول آژانس و بعد پیاده گز میکردنمیدونم که یه رو بر میگردمامیدوارم چیزی مونده باشه وقتی رفتم[کورس – هومن]بودی تو کنارم بودی یارمولی چشمام خوابن انگارتووی یادم، دوره راهمولی گفتی به من بازم بسپارمن کجا ام، توو حبابمفقط تو میدونی حالمو هر باربا تو بالم و پرواز[ورس سه – سیجل]فاز منو توویِ تاریکی ها دریابکه بین ما این آب باریکه ها دریاسجای بابام خالی که اون لا به لا ها با حالیبهم گفت اخه پسر بدواسه من چرا میخونی آخه پدره مناونم واسه منی که موندم تا انتها باهاتحتی وقتی تِر میزدی توو امتحاناتبابا اشتباهات واقعا اونقد نبودبخونم اون ورسو براتپشیمونی هام دیگه فایده ندارهکه این فازه مستیم دیگه هایده ندارهدینمو دادم واسه عشق به خداکه اینم دروغی نباشه شکل دعاتووی مغزم هنو پر فکر و سوالاخرش که چی با این سنه کجاممردُمم، واقعا دوسم دارنیا که میخوان کنن زودتر خاکم[کورس – هومن]بودی تو کنارم بودی یارمولی چشمام خوابن انگارتووی یادم، دوره راهمولی گفتی به من بازم بسپارمن کجا ام، توو حبابمفقط تو میدونی حالمو هر باربا تو بالم و پرواز

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن