دانلود آهنگ فدایی آبی قرمز

می‌ترسی، جلیقه‌ت ضدگلوله‌ستنمی‌دونی گردن می‌جوئن قشرِ فرودستزیرِ گنبدِ کبودخبرای خوش، نوبرِ خزون بودناامن و اموناز زمین و زمون دود بلند می‌شدمغز می‌زد به قلب شبیخونکوری به کلان ‌شهر زدهرنگا داده‌ن جونگرفته لیلی سینه‌ ی شیرینو به دندونفرهاد مُرده، مجنون مظنونآزادی مفت، ارزونولی‌ هم‌چنان هر روز فله‌ای کشته می‌شه آدمِ مظلوممی‌مونه مادرِ افسوسبانگِ ملکوت لاله‌ی گوشو قطع می‌کنهکِشتیِ شادی به گِل می‌شینه تو ساحلِ اندوهاین‌همه حرف و حدیث و فصل و کتابمردِ عمل کو؟ ها؟کجا پهن می‌شه سفره‌ی درد و دلات؟زیرِ نخل و چنارِ شهری که تا ابرو هست تو فسادنمی‌خوام حتی یه مشعلِ کم‌نورتنهایی‌ می‌زنم به لشکرِ نمرودشیپورِ خونی به گوشِ مردمِ خوابخیمه‌شب‌بازیِ قتل و قصاصاون چیه که می‌کنه خیر رو از شر دور؟یالا، بگو چرا نمی‌‌ندازه دیگه لیلا النگو؟واسه همشهری دست تکون می‌داد کیهان از سکواعتماد درمی‌آورد سر از جوبکجاست اون زمونه که پاره نمی‌شد قیدا از بند زود؟هنوز امضا سند بودحالا انقلابا کشیده می‌شه بالا با ریقِ سرکوبمغز‌ای تشنه زیرِ سیلابِ کمبود جون می‌دنخاک می‌شنزیرِ پنج لای گِردِ زمینِ همواره قرمزخطاب به قاضیای شرخرطنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبتما مهرِ حکمو با خون می‌شوریموضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرتخاک می‌شه پهلوون تو ظلمتیه بابایی جوونیا از کفِ جبهه جمع می‌کرد سربازِ نصفهالان علافِ دِینه، همیشه شهلائه چشمشمی‌گرده دنبالِ پَرِ خونی اطرافِ بِرکهجیگرِ قو فرو می‌ره توی خیکِ اربابِ قصهبِکره، سنجاق و جنسِ به‌راه و حال‌واحوالِ سکهمی‌شنوم صدای خِرخِراز قبله‌نما می‌پرسم کعبه کدوم‌وره؟عقربه می‌کنه فِس‌فِسبازیِ لِی‌لِی بینِ دلِ رسوا و عالمِ غیبهرقصِ یه کولی‌ِ مُرده تو پوستِ یه آدمِ زندهکجا می‌بری ما رو هی‌ شعر؟حرف تو کلمه و کلمه تو جمله سِحرهبندِ بریده‌م توی دستای صیادِ گشنهکه مثل عصرای جمعه وصله و پینه‌سیه طرف زره و زیوریه طرف مغزِ جوییده‌سضجه و شیونمگه می‌شه کم شه امیدم؟می‌دم به رویاهامون سندیتمی‌گذرم از مرزِ هویتایسته و توی صندوق یه دستِ بریده‌سخلاص نمی‌شیم از شرِ مصیبتترس یه گزینه‌سولی‌ من دندون نشون می‌دم به قصدِ جوییدنجنگی‌ام، جلیقه‌م جمله‌هامهدنیا پادگانه، پوتینم جفتِ پامهحکومتِ کفتاراس، مفته لاشههیچی‌ نی‌ منصفانهخطاب به قاضیای شرخرطنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبتما مهرِ حکمو با خون می‌شوریموضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرتخاک می‌شه پهلوون تو ظلمتزیرِ خنزلِ بحثادفن می‌شن اجسادعمرِ با اقساطمته به خشخاش می‌زنهمامورا می‌ریزن سرِ بزنگاهوضعیت آبی ‌قرمزه

00:00 / 00:00
نظرات
برچسب های مرتبط
بستن